PAF Corporate Brochure-Vietnamese

Other

PAF Corporate Brochure-Vietnamese

PAF giúp những người mắc bệnh mãn tính và đe dọa tính mạng thông qua các dịch vụ bệnh nhân trực tiếp cho các vấn đề liên quan đến tiếp cận chăm sóc và duy trì sự ổn định tài chính. Tài liệu này mô tả tất cả các chương trình và dịch vụ bệnh nhân mà PAF cung cấp, cùng với thông tin liên hệ của từng chương trình.


Language Options